Kanser Hücrelerinin Tanısında Mucizevi Teknoloji

PET/BT kanser hücrelerinin tanısında, evrelemede, kanserin takip aşamasında ve uygulanan tedaviye nasıl yanıt verdiğini öğrenebilmek için kullanılır.
PET/BT en sık olarak,bilinen kitlelerde habaset araştırılmasında,kanserli hastaların evrelendirilmesinde,tedavi sonrası takip sırasında yeniden evrelendirmede yani nükslerin değerlendirilmesinde ve erken tespitinde,uygulanan tedaviye tümör cevabının belirlenmesinde,primeri bilinmeyen metastazlarda primer tümörün saptanmasında,tümörün prognozunun tayininde,bilinen heterojen bir kitlede biyopsi yerinin belirlenmesi gibi birçok onkolojik amaçla kullanılmaktadır.

Tanı amacıyla PET/BT çalışması yapılabilir. Burada,genellikle diğer yöntemlerle tespit edilen kanser şüpheli kitlelerin iyi huylu mu,yoksa kötü huylu mu olduğunun ayırımı için PET/BT kullanılır.

Örneğin,pulmoner nodüllerin bir kısmı,akciğer kanserinin bir bulgusu olabileceği için,bunlar önemlidir. Bu nodüllerin önemli bir kısmı hastaya bağlı risk faktörleri ve radyolojik özellikleri ile birlikte değerlendirildiğinde,yüksek veya düşük risk grubu olarak sınıflandırılabilir. Ancak,yaklaşık üçte birinin durumu belirsiz olarak tanımlanmaktadır. Pulmoner nodülde PET’in negatif olması,yüksek olasılıkla selim lezyonu gösterir ki bunlarda takip gereklidir,PET’in pozitif olması ise çok büyük olasılıkla habis lezyonu gösterir.

Evrelemede, yani kanser tanısı almış hastalarda,hastalığın tüm vücuttaki yaygınlığının belirlenmesinde PET/BT kullanılabilir. Çünkü,kanserin tedavi şeklini belirleyen en önemli husus,kanserin vücuttaki diğer organlara ne kadar yayıldığıdır,yani kanserin evresidir. PET/BT ile elde edilen görüntülerde vücudun tümünü aynı anda gördüğümüz için,hastalığın başka bir organa yayılıp yayılmadığını değerlendirebilmekteyiz. Doğru evreleme yapılması önemlidir. Çünkü,böylece en iyi tedavi seçeneğinin belirlenmesi,hastanın opere edilebilirlik durumunun değerlendirilmesi ve prognozun belirlenmesi mümkündür. Örneğin; akciğer kanserinde,kemikte,diğer iç organlarda,böbrek üstü bezlerinde,lenf bezlerinde metastaz olup olmadığını kolayca tespit edebiliyoruz. Doğru evreleme sayesinde,gereksiz cerrahi müdahalelerin önüne geçilebilmektedir. PET’in eklenmesiyle hastaların %15-30’unda klasik görüntüleme yöntemleriyle yapılan evrelendirme değişmektedir.

Yeniden evrelemede,kanserin tedavisinden sonraki takip aşamasında,herhangi bir nüks saptanması veya nüks lehine bulgular olması durumunda,başka metastazların olup olmadığını araştırmaya yönelik olarak PET/BT kullanılabilir. Tümör belirteçlerinin yükseldiği vakalarda da yine kanserin tekrar ortaya çıkışının ve yerinin belirlenmesinde etkindir.

Tedaviye yanıtın değerlendirilmesinde, kemoterapi veya radyoterapinin tamamlanmasından sonra tümörün tedaviye verdiği yanıtı araştırmak için PET/BT kullanılabilir. Bunun için,tedavi öncesi tarama ile tedavi sonrasındaki tarama karşılaştırılarak,tümörün yapılan tedaviye yanıtını doğru olarak değerlendirmemiz mümkün olmaktadır.

Prof. Dr. Mustafa Kibar

Total
0
Shares
Related Posts
Total
0
Share